Home - Refund Portal

Tạo tài khoản trực tuyến an toàn của bạn

Tạo tài khoản trực tuyến an toàn của bạn

Đăng ký là bước đầu tiên để thực hiện hoặc theo dõi yêu cầu hoàn lại tiền của bạn. Sau khi bạn hoàn thành mẫu đăng ký, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email với các chi tiết đăng nhập của bạn. Sau đó, bạn có thể bắt đầu quản lý yêu cầu hoàn tiền của mình.

Thông tin cá nhân

Câu hỏi bảo mật

Vui lòng trả lời các câu hỏi bảo mật sau đây. Bạn sẽ cần phải trả lời những câu hỏi này nếu bạn quên mật khẩu của mình.

Hoàn thành kiểm tra bảo mật

Đăng ký tài khoản